ANA architecten is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).
Bij professionele opdrachtgevers is de DNR 2011 (herzien juli 2013) van toepassing.
Bij particuliere opdrachtgevers hanteren we de CR 2006.

 

Credits
De foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Fotografie: Luuk Kramer, Rolf Bastiaans, Jeroen van der Wielen en ANA architecten
Website: Pretty Super Awesome

 

Privacy Policy
ANA architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
ANA architecten heeft maatregelen genomen om uw privacy te beschermen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ANA architecten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ANA architecten verwerkt voor zakelijke communicatie en om te kunnen voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Het betreft uitsluitend gegevens die onze relaties actief aan ons verstrekken of die via openbare bronnen zoals de website van een relatie verkrijgbaar zijn. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ANA architecten.

 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
ANA architecten stuurt een nieuwsbrief naar klanten en relaties waarmee we u informeren. Wij voegen u slechts toe aan het nieuwsbriefbestand als u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven door u in te schrijven via het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief. Daarvoor vragen we de volgende gegevens:

– naam
– bedrijfsnaam
– e-mailadres

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u de mogelijkheid heeft om u af te melden.
Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken we gebruik van een maildienst. Deze maildienst maakt gebruik van Campaign Monitor voor het verzenden van onze nieuwsbrief. De maildienst doet er alles aan om onze gegevens te beveiligen. We hebben hiervoor met de Maildienst een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy policy, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Als u naar aanleiding van ons privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

ANA architecten
Korte Papaverweg 7
1032 KA Amsterdam
mail@ana.nl

 

ANA architecten behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Op onze website staat altijd het actuele beleid.